Regulamin Konkursu Wygraj Zestaw ZDROWIE I ODPORNOŚĆ od #hempzdrowie - Olejki konopne z CBD

Regulamin Konkursu Wygraj Zestaw ZDROWIE I ODPORNOŚĆ od #hempzdrowie

hempking oleje cbd

Regulamin Konkursu
„Wygraj Zestaw ZDROWIE I ODPORNOŚĆ od #hempzdrowie” (instagram)


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj Zestaw ZDROWIE I ODPORNOŚĆ od #hempzdrowie”.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszego komentarza pod postem konkursowym na oficjalnym profilu hemp-zdrowie.pl na portalu instagram. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 2

1. Organizatorem konkursu jest Hemp-Zdrowie Bartosz Konieczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, ul. Cieszyńska 404, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 5223191850, REGON: 3873644386 (hemp-zdrowie.pl) zwany dalej jako („organizator konkursu”).

§ 3

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie Instagram.com na oficjalnym profilu hemp-zdrowie.pl

§ 4

1. Konkurs trwa od 20.04.2021 do 22.04.2021 g. 23.59.

II. Uczestnicy konkursu

§ 5

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie i wykonają zadanie konkursowe.

§ 6

1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców oraz dostarczenia nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 8

1. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagram ą znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

§ 9

1. Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§ 10

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

III. Zasady i przebieg konkursu

§ 11

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „moderatorami”).
2. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi zostanie dokonany przez jury składające się z 2 pracowników organizatora konkursu.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 1 zwycięzcę, którego komentarz na portalu społecznościowym Instagram uzna za najciekawszy, według własnych preferencji.

§ 12

1. Aby przystąpić do konkursu należy:
a) zapoznać się z regulaminem konkursu
b) obserwować profil @hemp_zdrowie.pl
c) polubić grafikę konkursową
d) w komentarzu oznaczyć osobę, która inspiruje Cię do zdrowego stylu życia i odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób na co dzień dbasz o siebie i swoją odporność?”
2. Zgłoszona do konkursu odpowiedź może być urozmaicona formą wizualną.
3. Każdy z uczestników konkursu może umieścić dowolną liczbę komentarzy.
4. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 23.04.2021 r.
5. Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie wpisu na portalu społecznościowym Instagram na profilu organizatora. Na zgłoszenie zwycięzcy (wiadomość prywatna z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 22.05.2021 r.

IV. Nagrody

§ 13

1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę dla 1 zwycięzcy.
2. Nagrodą jest Pakiet „Zdrowie i odporność”: olej CBD + miód 1kg + konfitura z jagody kamczackiej z sokiem jabłkowym.

V. Postanowienia końcowe

§ 14

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych.
2. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − osiemnaście =